Kata Noi Beach

Scooter & Motorcycle Rental Service​

We delivers bikes around whole Kata Noi Beach